5 Replies to “News Updates and Comment”

 1. And now in Polish:

  Cześć, mam na imię Nicholas i jestem ozdrowiałym uzależnionym od żądzy. Dzisiaj świętuję 22 lata nieprzerwanej trzeźwości od żądzy we wspólnocie Anonimowych Seksoholików. Cała zasługa za to należy się mojej Sile wyższej i programowi Anonimowych Seksoholików.

  W przeszłości angażowałem się w mnóstwo rozmyślnego karmienia się żądzą w myślach oraz w mnóstwo kompulsywnej aktywności seksualnej. To zawsze kończyło się wstydem i wyrzutami sumienia. Dzisiaj nie potrzebuję już więcej robić tych rzeczy i już więcej ich nie robię. Jestem tak bardzo wdzięczny za ten dar trzeźwości.

  Oczywiście jestem kuszony, aby oddawać się żądzy praktycznie każdego dnia, ale przez 22 lata nie oddawałem się rozmyślnie żądzy ani też w pełni nie przyzwoliłem na żądzę… i ten wspaniały Program jest dla każdego, kto tego chce. Dzisiaj pracuję nad Krokami Dziesiątym, Jedenastym i Dwunastym każdego dnia, a trzeźwość od żądzy pozostaje moim priorytetem numer jeden.

  Chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj wspaniałą sposobnością do Dwunastego Kroku, którą 44 członków SA, w tym również ja, właśnie przygotowuje. Nazywa się to SA Geek Camp (w wolnym tłumaczeniu: “Obóz Maniaków Komputerowych SA”). Ponieważ do tej pory taki SA Geek Camp jeszcze się nigdy nie odbył, niektórzy członkowie mają trudności ze zrozumieniem, o co właściwie chodzi. Nagrałem więc to krótkie wyjaśnienie (po angielsku) z nadzieją, że to pomoże.

  SA Geek Camp to jednodniowe, globalne wydarzenie oparte na Internecie. Umożliwi członkom SA z całego świata, aby połączyć się ze sobą i nieść posłanie. Wydarzenie to rozpocznie się 23 sierpnia (o 9.00 UTC = 10.00 polskiego czasu) i będzie trwało 24 godziny. Gdy Obóz się rozpocznie, w Kaliforni będzie noc, w Moskwie środek dnia, a w Australii wczesny wieczór. Obóz zakończy się w tych samych porach dniach, 24 godziny później. Da to wszystkim uczestnikom taką samą ilość czasu w ciągu dnia na połączenie.

  Będziecie mogli dołączyć i opuścić Obóz o takiej porze, jaka Wam pasuje. Będziecie mogli dołączyć z waszego domu lub biura jako pojedynczy uczestnicy, albo będziecie mogli połączyć się z innymi uczestnikami z okolicy, aby wziąć udział w Obozie jako zorganizowana grupa. Oczywiście, w obu tych przypadkach, będziecie potrzebowali połączenia internetowego.

  Grupa uczestników SA, która zbierze się razem w jakimś fizycznym miejscu, aby dołączyć do obozu nazywa się węzłem (ang. node). Mamy nadzieję, że będzie wiele takich węzłów na całym świecie. Wiemy o kilku, które już są planowane – w Europie, Afryce, Ameryce i na Bliskim Wschodzie.

  Zatem czego możecie się spodziewać, gdy połączycie się z Obozem przez Internet, czy to jako pojedynczy uczestnicy, czy to jako grupa? Będziecie mieli trzy główne możliwości do wyboru, na wzór trzech różnych kanałów stacji telewizyjnej.

  Na kanale A będziecie mogli słuchać członków SA dzielących się doświadczeniem, siłą i nadzieją odnośnie niesienia posłania w dzisiejszym połączonym świecie. Trzech spikerów będzie się dzielić i odpowiadać na Wasze pytania przez godzinę. Gdy ta godzina dobiegnie końca, dołączy panel trzech innych spikerów i podejmie inny temat. Będziecie mogli przejrzeć tematy z wyprzedzeniem i zadecydować, w których sesjach chcecie brać udział, w czasie dla Was dogodnym.

  Kanał B będzie poświęcony działaniom mającym na celu wprost niesienie posłania SA. Tutaj przeprowadzimy serię jednogodzinnych warsztatów z cyklu “Jak to zrobić”. Na przykład: Jak zbudować bazę danych profesjonalistów i organizacji z zakresu służby zdrowia w Waszej okolicy? W jaki sposob pójść do nich informując ich o istnieniu SA? Jak przeprowadzić otwarty miting dla profesjonalistów? I tak dalej. Ten kanał zalecamy zwłaszcza dla członków i grup, które chcą nieść posłanie Dwunastego Kroku w trakcie trwania Obozu. Właściwie to każda grupa-węzeł będzie poproszona, aby podjąć przynajmniej jeden szczegółowy temat z zakresu niesienia posłania w trakcie trwania Obozu.

  Kanał C będzie poświęcony nieformalnemu dzieleniu się i wspólnotowym rozmowom. Tutaj możecie komunikować się na żywo z uczestnikami i grupami z całego świata, którzy biorą czynny udział w Obozie, oraz dzielić się radościami ze zdrowienia.

  Jeśli to, co usłyszeliście o Geek Camp interesuje Was, zapiszcie się, proszę, na Obóz tutaj: geekcamp.sexaholicsanonymous.eu. To umożliwi Wam udział w samym Obozie 23 i 24 sierpnia oraz, jeśli tego chcecie, pozwoli Wam wziąć czynny udział w przygotowaniach. Proszę, dajcie nam znać, czy chcecie być pomocnikiem Obozu, spikerem panelowym, prowadzącym warsztat, organizatorem węzła, czy też zwykłym obozowiczem.

  SA Geek Camp 2017 odbywa się pod patronatem Regionu Europy i Bliskiego Wschodu (EMER) Anonimowych Seksoholików sexaholicsanonymous.eu. Proszę, zaznaczcie w Waszym kalendarzu datę 23 sierpnia i dołączcie do nas!

  Dziękuję, że pozwoliliście mi się podzielić.

  Niech Bóg Wam błogosławi i zachowa was dzisiaj w trzeźwości od żądzy.

 2. Just to let you know that there have been 56 sign ups for the camp so far. Here are the current numbers for the various preparation teams:
  Publicity: 12
  Network Admin: 7
  Program Admin: 10
  Loners Admin: 7
  Potential Node Hosts: 11
  Camp Admin: 2
  Camp only: 8
  Thank you for your willingness to serve. Many hands make light work!

 3. Hi, my name is Nicholas and I am a recovered lust addict. Today I am celebrating 22 years of continuous lust sobriety in Sexaholics Anonymous. All the credit for this goes to my Higher Power and to the program of Sexaholics Anonymous.

  In the past I engaged in a lot of intentional lustful thinking and compulsive sexual activity. This always ended in shame and remorse. Today, I no longer need to do these things and I no longer do them. I am so very grateful for this gift of sobriety.

  Of course, I am tempted to lust almost every day, but, for 22 years I have not intentionally engaged in lusting nor fully consented to lust…and this amazing Program is for anyone who wants it. Today, I work Steps Ten, Eleven and Twelve on a daily basis, and lust sobriety remains my number one priority.

  I would like to share with you today an amazing Twelfth Step opportunity, which 44 SA members, including myself, are preparing for right now. It’s called SA Geek Camp. Because there has never been an SA Geek Camp before, some members struggle to understand what it’s all about, so I’ve recorded this short explanation in the hope that this will help.

  SA Geek Camp is a one-day global Internet-based event. It will enable SA members from all over the world to connect with each other and carry the message. The event will begin on 23 August [at 09:00 UTC] and last for 24 hours. When the Camp begins, it will actually be nighttime in California, midday in Moscow, and early evening in Australia. The Camp will end at these same times of the day, 24 hours later. This will give all members the same quota of daylight connecting time.

  You will be able to join and leave the Camp at whatever time suits you. You will be able to join from your own home or office as a solo participant, or you can join with other local members to participate in the Camp as an organized group. Of course, in either case, you will need an Internet connection.

  A group of SA members coming together in a physical location to connect to the Camp is called a node. We hope that there will be many such nodes all over the world. We know of several that are already planned, in Europe, Africa, America, and the Middle East.

  Now what can you expect to find when you connect to the Camp via the Internet, either as an individual or as a group? You will have three main options, similar to three different channels on a television station.

  On Channel A, you will be able to listen to SA members sharing their experience, strength, and hope about carrying the message in today’s interconnected world. Three speakers will share and answer your questions for one hour. At the end of the hour, another panel of three speakers will come on and address a different topic. You will be able to browse the topics in advance and decide which sessions to attend, at times convenient to you.

  Channel B will be devoted to activities aimed at actually carrying the SA message. Here, there will be a series of one hour “How To” workshops. For example: How to build a database of health care professionals and organizations in your area; How to go about informing them of the existence of SA; How to run an open public meeting for healthcare professionals; and so on. This channel is particularly recommended for members and groups who want to carry out Twelfth Step work during the Camp. In fact, each node group will be asked to undertake at least one specific message carrying activity during the Camp.

  Channel C, will be devoted to informal sharing and fellowship. Here you can communicate live with members and groups from all over the world, who are actively taking part in the Camp and sharing the joys of recovery.

  If what you have heard about Geek Camp interests you, please sign up for the Camp at geekcamp.sexaholicsanonymous.eu. This will enable you to participate in the Camp itself on 23rd and 24th August and, should you wish it, get actively involved in the preparations now in hand. Please let us know if you would like to be a Camp helper, a Panel Speaker, a Workshop Leader, a Node Organizer, or just an ordinary camper.

  SA Geek Camp 2017 is parented by the Europe & Middle East Region of Sexaholics Anonymous sexaholicsanonymous.eu. Please put 23 August in your diary and join us!

  Thank you for letting me share. May God bless you and keep you lust sober today.

 4. Thank you for opening this forum Marsha. I have received a number of questions about Geek Camp. I hope to post my replies here, so that over time this can become a useful resource. IF. Nicholas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *